Verlies en rouw

 

Voorwaarden

Op alle afspraken en consulten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door Tenny Staal zijn bevestigd. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden bij aanvang van de therapie is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.

 

Tenny Staal stelt als voorwaarde dat iedere cliënt Tenny Staal naar waarheid zal informeren over een eventuele parallel lopende behandelvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts. Tenny Staal zal alleen, na overleg met de cliënt, zijn/haar huisarts, behandelaar of behandelend arts op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, c.q. behaalde resultaten.

 

Afspraken & Annulering

Cliënt verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de procedure en de tarieven voor therapie door het maken van een afspraak voor therapie.

Cliënt stelt Tenny Staal op de hoogte van relevante contactgegevens.

Een afspraak voor therapie is geldig dan en slechts dan als deze door Tenny Staal schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk is kenbaar gemaakt aan de cliënt.

Voor een standaard consult wordt minimaal 60 minuten gereserveerd en gerekend. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Wanneer gesprekken langer duren wordt de tijd evenredig doorberekend. Bij telefonisch of mailcontact van inhoudelijke aard geldt de standaard uurprijs. Annulering door de cliënt dient plaats te vinden ten minste 24 uur voor de afspraak. Indien er geannuleerd wordt binnen 24 uur, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

In geval van overmacht aan de kant van Tenny Staal om de afspraak te annuleren, zal er zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de cliënt voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.

 

Betaling

Betaling geschiedt á contant of door overmaking van het verschuldigde bedrag. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van factuur te zijn betaald.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bij het voldoen van een factuur door cliënt, is Tenny Staal gerechtigd om additionele kosten in rekening te brengen vanwege herinneringen, aanmaningen en/of incasso. Bij het in gebreke blijven van betaling zullen er geen vervolg consulten plaatsvinden.

 

Tarieven zoals gesteld in de schriftelijk bevestiging van de afspraak zijn bindend. Dit tarief zal jaarlijks worden geïndexeerd. Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden en de afspraak, bent u verplicht hieraan te voldoen.

Tenny Staal verlies en rouw verplicht zich om binnen een vooraf aangegeven tijdsbestek, haar uiterste best te doen om de cliënt een zo passend mogelijke gespreks- of therapievorm aan te bieden. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaatsvinden. Of de cliënt in aanmerking komt voor vergoedingen van de gesprekken, dient de cliënt na te vragen bij zijn zorgverzekeraar. Tenny Staal verlies en rouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (tussentijdse) polis wijzigingen of voor door verzekeraars verstrekte (mogelijk onjuiste) informatie.

 

Aansprakelijkheid

Tenny Staal kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de cliënt of aan derden, door welke oorzaak dan ook.

Tevens aanvaardt Tenny Staal geen aansprakelijkheid voor de door de cliënten gemaakte kosten of vergoedingen anderszins.

 

Als geregistreerd NFG-lid heeft Tenny Staal zich als psychosociaal therapeut te houden aan de Beroepscode en Tuchtrecht van NFG (www.de-nfg.nl ).

 

Tenny Staal verlies en rouw

06 81 65 44 05

KvK 72490039

www.tennystaalverliesenrouw.nl

contact@tennystaalverliesenrouw.nl